Статут школи

Статут

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Голосіївської районної

в  місті  Києві   державної   адміністрації

від «23»  листопада 2012 р. № 822

Голова     О. Незнал

 

 

СТАТУТ

 

Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

з поглибленим вивченням іноземних мов № 220

міста Києва

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 22879458

 

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва – це загальноосвітній навчальний заклад, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданий до сфери оперативного управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та є правонаступником спеціалізованої школи №220 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Києва.

 

1.3. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва (далі – Школа) є юридичною особою, що має штамп, печатку з офіційною назвою відповідно до нормативних документів. Може мати рахунки в установах банків, бланки з офіційною назвою та інші реквізити. Має свій герб, емблему, прапор, гімн.

1.4.   Київська міська рада в особі її виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (далі – Власник) або уповноважений ним орган здійснює фінансування Школи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює її статус, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування учнів.

1.5. Головною метою Школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головним завданням Школи є:

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

–  виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і  свободи людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство.

1.7. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами та  цим Статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах  компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.

1.9. Школа діє на підставі Статуту, який розроблений нею на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Статут затверджується власником (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів – відповідним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

1.10. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад;

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань перед іншими суб’єктами освітньої наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У Школі визначена українська мова навчання. Згідно з чинним законодавством та в установленому порядку можуть створюватись класи з іншими мовами навчання.

1.12. У Школі запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов (англійської, німецької) з першого класу.

1.13. Школа має право:

– користуватися пільгами, що передбачені державою;

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Власником;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– визначати контингент учнів у відповідності до законодавства України;

– спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями,  науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, пошукову та експериментальну роботу, що не суперечить законодавству України;

– здійснювати власну видавничу діяльність;

– запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

– бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та цим Статутом;

– отримувати кошти та матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних та фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження в порядку,  визначеному законодавством України;

– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних підрозділів;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– встановлювати шкільну форму для учнів;

– об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні, так і за її межами в порядку, визначеному законодавством України;

– при наявності ліцензії здійснювати види діяльності, які вимагають спеціального дозволу.

1.14. У Школі створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи педагогічних працівників тощо, які затверджуються наказом директора Школи про методичну роботу.

1.15. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються органами охорони здоров’я міста Києва.

1.16.  Відповідальність за організацію харчування учнів покладається на Власника та директора Школи. Норми та порядок організації харчування учнів  встановлюється Кабінетом Міністрів України, розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

1.17. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, здійснюються при наявності ліцензії.

1.18. Реорганізація Школи проводиться в разі зміни її типу або форми власності. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Школи приймає Власник.

1.19. Взаємовідносини Школи з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами  або угодами, що укладені між ними.

 

 

2. Організація навчально-виховного процесу

 

2.1. Школа планує свою роботу самостійно. Школа має перспективне планування та складає річний план роботи. У планах відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи  його розвитку.

Навчально-виховний процес у Школі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Робочі навчальні плани Школи щорічно затверджуються управлінням освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Школа може мати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, які складаються, погоджуються і затверджуються у встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України порядку.

2.2. Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, і реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.3. Індивідуалізація та диференціація навчання в Школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної складової Державного стандарту загальної середньої освіти. Інваріантна частина робочого навчального плану Школи є незмінною, варіативна частина – формується Школою з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

2.4. Школа обирає форми, засоби і методи навчання та виховання в межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та цим Статутом.

Індивідуальне навчання та екстернат у Школі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.5. Мережа класів у Школі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

2.6. Прийом учнів до всіх класів Школи здійснюється на конкурсній основі відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.7. Зарахування учнів до Школи здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють),  свідоцтва про народження (копії),  медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило,  діти з шести років.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти.  При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту. Переведення учнів до інших навчальних закладів відбувається за наявності особової справи учня.

2.8. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у Школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та погодженими з Міністерством фінансів України.

2.9. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

У класах з поглибленим вивченням предметів навчально-виховна робота  поєднується з науково-методичною та експериментальною діяльністю; поряд із традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання.

2.10. У Школі для учнів 1-8 класів за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Порядок комплектування груп продовженого дня встановлюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України.

2.11. Школа може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням із Міністерством фінансів та Міністерством економіки України.

2.12. Навчальний рік у Школі починається 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення школи для роботи в новому навчальному році.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються Школою в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.13. Тривалість канікул  протягом навчального року не повинна становити менше, ніж 30 календарних днів.

2.14.  Тривалість уроків у Школі складає: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків може допускатися за погодженням із відповідним органом управління освіти та санітарно-епідеміологічною службою.

2.15. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви – 20 хвилин.

2.16. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором Школи.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у Школі можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні, гурткові та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.17. Зміст, обсяг і характер домашніх  завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.18. У Школі здійснюється тематичний облік навчальних досягнень учнів. Система оцінювання навчальної праці учнів повинна бути стимулюючою.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні. У

наступних класах вона доповнюється оцінками в балах, відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.19.  Навчання у випускних (4-х,9-х і 11-х) класах Школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форми і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуск учнів Школи встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).

Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програми із предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). За її висновками такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах), залишатися на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною формою чи індивідуальними програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

У початковій школі, в 5-8-х та 10-х класах за рішенням педагогічної ради школи проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, заліки, контрольні роботи, захисти учнівських науково-дослідницьких робіт тощо).

2.20. В окремих випадках учні за станом здоров’я, або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації в порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.21. Випускники, які закінчили школу ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи третього ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.

Випускники, які закінчили школу ІІІ ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

Документ про базову або повну загальну середню освіту (свідоцтво, атестат) видається лише державного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

2.22. За високі досягнення в навчанні учні 2-8, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення в навчанні», а випускники школи – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення в навчанні» або срібною «За досягнення в навчанні». Особам, які закінчили основну школу з досягненнями в навчанні високого рівня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

За успіхи в навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються різні форми морального й матеріального заохочення.

Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.23. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих та срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та відповідними органами управління освіти.

2.24. Учні Школи, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1,2,3) хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора Школи можуть відраховуватися з Школи. Про можливе відрахування не пізніше ніж за місяць письмово повідомляються батьки учня (особи, які їх замінюють). У двотижневий термін до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.

2.25. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради щодо відрахування дитини зі Школи до місцевого органу управління освітою.

 

 

3. Виховний процес у Школі

 

3.1. Виховання учнів у Школі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

3.2. Цілі виховного процесу в Школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та Законах України, інших нормативно-правових актах.

3.3. У Школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів Школи до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3.4. Дисципліна в Школі дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.  Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

 

4. Учасники навчально-виховного процесу

 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Школі є:

– учні;

– педагогічні працівники;

– психологи, логопеди;

– бібліотекарі;

– інші спеціалісти;

– керівники;

– батьки (особи, які їх замінюють).

Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Школи.

4.2. Учні Школи мають гарантоване державне право на:

–  доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в Школі;

– вибір певного загальноосвітнього навчального закладу, форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

–     переатестацію з навчальних предметів;

–     безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

– користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлюваною та лікувально-оздоровчою базою Школи;

–  участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

–     участь у органах громадського самоврядування Школи;

–     вільне вираження поглядів, переконань;

–   участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

–  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність та інші права;

4.3. Учні Школи зобов’язані:

–  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

–    підвищувати загальнокультурний рівень;

–    дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

–    брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

–  бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

–  дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Школи;

–  дотримуватися правил особистої гігієни та культури зовнішнього вигляду під час навчально-виховного процесу;

–  дотримуватися вимог безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу.

4.4. Учні Школи залучаються, за їх згодою та за згодою батьків або осіб, що їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до цього Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки.

4.5. Педагогічними працівниками Школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

Педагогічні та інші працівники Школи приймаються на роботу до Школи та звільняються у відповідності до чинного законодавства в галузі загальної середньої освіти та згідно з трудовим законодавством.

4.6. Педагогічні працівники Школи мають право:

–         самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, нешкідливі для здоров’я учнів;

–     брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів Школи та інших  органів самоврядування Школи, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

–     обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

–     проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

–         вносити пропозиції керівництву Школи та органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

–     на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до  законодавства;

–     об’єднуватися в професійні спілки та  бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.7.             Педагогічні працівники зобов’язані:

–   забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись  вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

– сприяти розвитку   інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також  збереженню їх здоров’я;

– утверджувати особистим прикладом і настановами повагу  до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

–    брати участь у роботі педагогічної ради;

–  виховувати в учнів повагу до  батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

–    готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

–     дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

–  виконувати накази і розпорядження директора Школи, органів управління освітою.

4.8.             Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі чинного законодавства директором Школи і затверджується відповідним органом управління освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше від тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.9. Директор Школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями тощо відповідно до вимог нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, чинного трудового законодавства, згідно з цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Школи.

4.10. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків передбачених законодавством.

4.11. Директор і педагогічні працівники Школи підлягають атестації відповідно до порядку встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність    займаній    посаді,    присвоюється    кваліфікаційна  категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь) – методист», «педагог-організатор – методист» та інші.

4.12. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Школи й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку Школи, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають  займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

4.14. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором Школи згідно з чинним законодавством.

Права і обов’язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку Школи.

4.15. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до Школи.

Батьки та особи, які їх замінюють мають право:

– обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

– звертатися до органів управління освітою, директора Школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

– приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Школи;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Школи;

– на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Школи та у відповідних державних органах.

4.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

– створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

–  забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту Школи;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей,  створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати честь і гідність дитини та працівників Школи, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, державної та рідної мов;

–  повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

–  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Школа може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.18. У навчально-виховному процесі Школи можуть брати участь наукові установи в галузі педагогіки та психології, організації та заклади, установи в межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом.

 

 

5. Керівництво Школою

 

5.1. Безпосереднє керівництво Школою здійснює її директор, який може бути тільки громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти в порядку встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.2. Директор Школи призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, встановленому чинним законодавством.

Директор має заступників відповідно до штатного розпису. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється у відповідності до чинного трудового законодавства та законодавства в галузі загальної середньої освіти.

5.3. Директор Школи:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів і створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, та навчальних досягнень учнів;

– відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;

– розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

– підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– дає дозвіл на участь діячів культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– вживає заходів щодо запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

– видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролює їх виконання;

– щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

5.4. Директор Школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління школи.

5.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

5.6. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

–   планування та режиму роботи Школи;

– переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

–  морального та матеріального заохочення учнів та працівників Школи;

–  притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання  ними своїх обов’язків.

5.7. Органом громадського самоврядування Школи є конференція її колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад конференції колективу встановлюється за Статутом Школи і колективним договором таким чином:

делегати   конференції   обираються   від   працівників   Школи,  учнів 5-11-х класів (актив учнівського самоврядування Школи), батьків (членів батьківської ради Школи), представників громадськості на пропорційній основі.

Конференція:

– обирає раду Школи, її голову, встановлює те­рмін їх повноважень;

– заслуховує звіти директора і голови ради Школи;

–  розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансо­во-господарської діяльності Школи;

–  затверджує основні напрями вдосконалення навчально-вихов­ного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Школи;

–  приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.8. У період між конференціями діє рада Школи, діяльність якої регулюється цим Статутом.

До складу ради Школи обираються пропорційно представники від педаго­гічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, ба­тьків і громадськості.

Рада Школи організовує виконання рішень конференції, затверджує режим роботи Школи, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо удосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету Школи, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

5.9. У Школі за рішенням конференції або ради Школи  можуть   створюватися   і  діяти піклувальна  рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє та затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Члени піклувальної ради Школи обираються на конференції колективу. Склад піклувальної ради формується з представ­ників органів виконавчої влади, підприємств, установ, органі­зацій, навчальних закладів, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування Школи, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

5.10. Основною структурною ланкою Школи є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань Школи на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

У Школі функціонують:

– 1-4 класи (початкова школа), у яких учні здобувають початкову освіту;

– 5-9 класи (основна школа), у яких учні здобувають базову загальну середню освіту;

– 10-11 класи (старша школа),  у яких учні здобувають повну загальну середню освіту.

5.11. Учнівські збори Школи (класу) – колективний орган учнівського самоврядування.

Учнівські збори Школи (класу):

– обирають органи учнівського самоврядування Школи (класу);

–  висувають своїх представників у робочі органи громадського самоврядування;

–  обговорюють   питання   організації   навчання,   діяльності   і дозвілля учнівського колективу.

5.12. Батьківські збори Школи (класу):

– обирають органи батьківського самоврядування;

–  обирають своїх представників для участі в роботі громадського     самоврядування Школи;

–  залучають батьків для участі в роботі громадського самоврядування Школи;

–  вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників   пропозиції щодо навчально-виховного процесу в класі та Школі;

–  запрошують  педагога, вихователя,   представників   державних   органів управління,  адміністрацію  Школи  для обговорення стану і перспектив роботи   класу   й   Школи,  а  також   роз’яснення з окремих питань, які турбують батьків.

5.13. У Школі можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

 

6.  Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

 

6.1.  Матеріально-технічна база Школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі. Майно Школи, передане їй, належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передане до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

6.2. Фінансування Школи здійснюється її Власником або уповноваженим   органом відповідно до встановленого законодавством порядку.

6.3. Фінансово-господарська діяльність Школи проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

Джерелом формування кошторису є:

– кошти відповідного бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

–   кошти фізичних,  юридичних осіб;

–   кошти, отримані за надання платних послуг;

–  прибуток від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

–     благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Школі визначається  законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована Школа. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. За рішенням Голосіївської  районної в місті Києві державної адміністрації бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно.

6.5. Звітність про діяльність Школи встановлюється відповідно до законодавства.

 

7. Міжнародне співробітництво

 

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний  учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Школа має право відповідно до законодавства укладати угоди про співпрацю з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.2. Участь Школи в міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

 

8. Контроль за діяльністю Школи

 

8.1. Державний контроль за діяльністю Школи здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядкована Школа, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві  освіти і науки, молоді та спорту України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та Власник Школи.

Державний     контроль   за     діяльністю     Школи незалежно від підпорядкування, типу і форми власності  здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Школи є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.3. У період між атестацією  проводяться перевірки (інспектування) Школи з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше, як 2 рази на  рік.  Перевірки з питань, не  пов’язаних з навчально-виховною діяльністю Школи, проводяться  Власником відповідно до чинного законодавства.